L’impacte de la globalització

La globalització o mundialització constitueix una nova fase del capitalisme caracteritzada per l’expansió de l’economia de mercat a nivell planetari, que es fa especialment visible a partir de la caiguda del mur de Berlín (1989) i la descomposició de l’anomenat socialisme real o comunisme.

La globalització ha permès la intensificació del comerç internacional, la mundialització del capital i la transnacionalització de les grans empreses —aquests no són fenòmens nous, sí ho és la seva magnitud i intensitat—, és a dir, ha possibilitat la creació d’un mercat mundial cada cop més interrelacionat i articulat.

La globalització s’ha vist afavorida pel canvi de paradigma econòmic, que ha qüestionat la intervenció de l’Estat en l’economia, és a dir, les polítiques keynesianes, les quals han estat substituïdes per altres teories que propugnen una visió actualitzada del liberalisme econòmic d’Adam Smith: l’exaltació de les bondats de l’economia de mercat, definida no solament com el sistema més eficaç d’assignació de recursos i de producció de béns i serveis, sinó l’única via de creixement econòmic i d’increment de la renda nacional. Aquest paradigma ha comportat també la creença que el sector privat gestiona més eficaçment els recursos que el sector públic, fet que ha conduït a la reducció progressiva de la intervenció de l’Estat en l’economia, fins a la seva reduïda expressió actual, l’Estat mínim.

Aquest canvi de paradigma ha propiciat la liberalització del comerç i la lliure circulació del capital financer, mitjançant l’eliminació progressiva dels aranzels o de tots aquells entrebancs jurídics que impossibilitessin aquest objectiu.

La mundialització també ha comportat la transnacionalització de les empreses a zones del planeta anteriorment no industrialitzades, una transnacionalització que té com a objectiu l’increment dels beneficis empresarials mitjançant la reducció de costos (salarials, ambientals, etc.) i/o d’impostos. La globalització ha reordenat el mapa industrial a nivell planetari, fent desaparèixer progressivament algunes indústries emblemàtiques del primer món (tèxtil, confecció, l’automòbil, etc.), i creant pols de desenvolupament als anomenats països emergents.

La mundialització de l’economia no hagués estat possible sense altres fenòmens paral·lels:

a) L’abaratiment progressiu del transport, que ha permès fer competititus molts productes elaborats en zones llunyanes.

b) Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) que permeten als agents econòmics la interconnexió a temps real a nivell mundial, facilitant tot tipus d’intercanvis; béns, serveis, circulació de capitals, inversions, informació i coneixement.

La globalització ha comportat la creença que el lliure mercat, la “mà invisible”, podia garantir a la llarga la prosperitat del planeta i dels seus ciutadans. És per això que tots els països havien d’obrir les seves fronteres, atraure la inversió estrangera, possibilitar les exportacions, permetre a les empreses d’altres països la seva instal·lació, aconseguint que àmplies zones del món s’industrialitzessin, mitjançant la captació de nous capitals i la transferència de tecnologia. La presència de pols de desenvolupament i l’aparició d’èlits pròsperes en aquestes regions més pobres propiciaria una “cascada de riquesa” que arribaria fins i tot a les classes menys afavorides.

En resum, la globalització se’ns està transmetent com la millor eina de desenvolupament i prosperitat mundial, sempre i quan tots els països estableixin polítiques adequades per aconseguir aquestes metes. Aquest conjunt de mesures es coneixen com polítiques d’estabilitat, o Consens de Washington, també com polítiques neoliberals, i han estat propiciades pel FMI, el BM, el G-7 o l’OCDE.

Aquestes polítiques han comportat reajustaments pressupostaris en tots els països desenvolupats, tendents a reduir el seu dèficit i el deute públic, privatitzant les empreses públiques no deficitàries, fins arribar al pressupost zero, sense oblidar el desenvolupament de polítiques de control de la inflació i d’estabilitat monetària.

Més dràstiques han estat les mesures pressupostàries que han hagut d’adoptar els països del Sud, ofegats pel seu deute extern, i amb resultats molt desiguals.

Ara bé, un cop descrits els canvis que s’han produït com a conseqüència de la globalització, hauríem d’analitzar com ens afecten.

En primer lloc, cal afirmar que els efectes de la mundialització econòmica no són iguals per a totes les àrees del món. En termes macroeconòmics, tenint en compte exclusivament el PIB, el planeta presenta grans desigualtats, ja què si bé és cert que s’han assolit alts nivells de creixement a EEUU, Europa, Japó i als països emergents, especialment a l’Índia i a Xina, també és cert que una part del planeta, l’Àfrica subsahariana, per exemple, no participa d’aquesta pretesa prosperitat. Podríem afirmar, aleshores, que la mundialització no és bona per a tothom.

Els efectes en els països desenvolupats tenen característiques i manifestacions pròpies. Un dels efectes que es poden observar, i que ha estat ben diagnosticat per sociòlegs i politòlegs, és la crisi de l’Estat Nació, atès que està perdent efectivitat i legitimitat.

L’Estat davant de la mundialització econòmica es mostra incapaç de solucionar els problemes globals, aquells que transcendeixen a les seves fronteres i que escapen a la seva jurisdicció. Tot i que la crisi de l’Estat tutelar és anterior a la mundialització de l’economia i es fa visible a partir de la crisi del petroli (1973), aquesta no ha fet sinó accelerar-la. Com diu Ulrich Beck (Què és la globalització?), “el nucli ideològic del globalisme consisteix sobretot en acabar amb les distincions fonamentals de la primera modernitat, és a dir, l’existent entre política i economia. L’àrea principal de la política —la delimitació dels marcs jurídics, socials i ecològics dins dels quals el fet econòmic és possible i legítim socialment, s’amaga o s’aliena”. Així, la globalització econòmica com ideologia del domini del mercat mundial, del liberalisme, en alienar les decisions econòmiques al lliure mercat, i no l’Estat, comporta la progressiva deslegitimizatció política d’aquest davant la ciutadania.

L’Estat es mostra incapaç de solucionar alguns dels problemes que l’afecten, com la pèrdua de llocs de treball per la deslocalització industrial; la precarització laboral en amplis sectors de la població menys formada; la impossibilitat d’accedir a una vivenda digna pels preus del mercat immobiliari; la inseguretat provocada per la globalització del terrorisme o la insuficiència d’ajuts socials per a tots els col·lectius amb rendes baixes, especialment amb l’arribada d’immigrants, inicialment molt més febles.

Tot això ha minat les bases del contracte sobre el que s’assentava l’Estat Nació, un contracte social i polític mitjançant el qual cada persona cedia a l’Estat part dels seus drets per poder-los exercir col·lectivament com a ciutadà en benefici de l’interès general. Una de les conseqüències més evidents és la deslegitimitat de l’Estat, que s’està traduint en una pèrdua de credibilitat de les institucions polítiques i dels partits que les governen.

La desafecció dels ciutadans de la política, més ben dit de la seva “classe política”, és deu, en bona part, a la seva impossibilitat per poder resoldre tots els problemes de les persones a les que representen i han de servir. No és alinea aquesta deslegitimització a l’existència d’un Estat cada cop més a remolc de les decisions d’institucions globals com el FMI, BM, OMC i BCE, entre d’altres, per altra banda amb grans dèficits de representativitat democràtica.

En resum, una desafecció provocada per la percepció d’una ciutadania que no veu ja, a l’Estat com sostenidor de la seva seguretat i benestar.

La segona gran conseqüència de la mundialització econòmica és la redistribució de les activitats econòmiques a escala planetària, distribuint poder i riquesa segons nous paràmetres socioeconòmics. Si bé fins ara, el món es podia dividir entre països rics i pobres, desenvolupats o subdesenvolupats, entre el Nord i el Sud, l’aparició de nodes metropolitans estratègics en diferents punts del planeta, gràcies a la relocalització del capital i les activitats productives a nivell mundial, estan creant una neoburgesia que conviu amb capes de desheretats als països emergents, però també un Quart Món als països rics.

Actualment s’estan produint canvis en l’ocupació i en les relacions capital-treball que estan afectant a la segmentació social dels països i regions implicades. Si bé hi ha zones en declivi en termes d’activitat econòmica i ocupació, altres noves neixen com a conseqüència de la deslocalització i dels moviments del capital.

Aquests canvis serien menys traumàtics si no estiguessin acompanyats per la precarització laboral i la reducció de la protecció social que s’observa als països desenvolupats, on amplis sectors de la població no poden competir amb els baixos salaris i rendes dels països subdesenvolupats. Aquest atur estructural no pot ser fàcilment integrat al mercat laboral actual.

Per una altra banda, la globalització tampoc està generant prosperitat a grans espais geogràfics, concentrant-se una part de la misèria en determinades regions del planeta, constituint la immigració als països rics la seva única solució de supervivència. Una emigració que en èpoques recessives i amb un increment de l’atur pot generar tensions socials que caldrà gestionar.

Gemma García Fuertes

61 pensaments a “L’impacte de la globalització

 1. Molt ben argumentat l’article. Qualsevol persona que no conegui el tema pot entendre a la perfecció de què es tracta.

 2. Creo que lo que está pasando en la sociedad no es normal. Además, los sueldos son cada vez más bajos y cada vez tenemos que pagar más. Lo mismo pasa con la sanidad y la educación, quieren que paguemos y que no financie el Estado esos servicios, y bien, entonces ¿por qué seguimos pagando los impuestos? Pero si le preguntas eso, por ejemplo, al señor Rajoy, no dirá nada y se hará el tonto. Porque no es normal que rescaten a los bancos económicamente mientras muchas personas están en la calle.
  No viene mucho al caso, pero tampoco es normal que el Rey se gaste no sé cuántos miles de euros en matar a un par de elefantes por diversión, porque ese dinero, su sueldo, nosotros lo pagamos con los impuestos.

 3. La sociedad tiene un futuro, que es el que van a hacer los señores del Estado español. Consiste en hacer dos grupos sociales, el de los pobres y el de los ricos. No pienso quedarme callado cuando las personas que tienen estudios universitarios de ingeniería (por ejemplo) están trabajando en puestos de trabajo que no están hechos para gente de tan alto nivel intelectual. En estos momentos el paro sube y quienes supuestamente están para ayudar al pueblo no lo están haciendo. La privatización de los centros educativos es una previsión que no me gusta, ya que creo que debería ser ilegal que alguien tenga que pagar para ser una persona culta, no ignorante y trabajadora. También estoy indignado por la sanidad, que la están privatizando (¿veis lo que decía de que quieren dos grupos de un extremo a otro?). En estos momentos hay que esforzarse al máximo por lo que queremos.

 4. Consiste en hacer dos grupos sociales, el de los pobres y el de los ricos. Yo tampoco pienso quedarme callado cuando las personas que tienen estudios universitarios de ingeniería están trabajando en sitios que no están hechos para gente con su preparación. A mi me da vergüenza que un país como España esté así ahora: el paro está subiendo y están recortando los presupuestos para educacion y sanidad. Yo espero que mejore la situación.

 5. En estos momentos la sociedad está cayendo en picado. No entiendo por qué nos suben los impuestos si ven que cada vez la gente se está quedando en paro y además mucha gente está viviendo debajo de puentes y está durmiendo en los bancos de los parques porque no pueden pagar eso que ellos están subiendo: los impuestos. ¡Nos suben los impuestos y nos quitan los puestos de trabajo! También quieren que la sanidad no sea pública. Si seguimos así al final tendremos que pagar por todo y solo para que los señores y las señoras como el Rey o Rajoy tengan lo que ellos quieran.

 6. La sociedad española ya no es lo que era antes de la crisis, todos tenemos menos dinero, bueno, todos menos los políticos y los diputados, claro. Pretenden arreglar algo, pero no saben que quitándonos dinero a los ciudadanos no saldremos de la crisis. Si quieren arreglar las cosas, que se recorten ellos mismos el sueldo, o las ayudas a la Iglesia. Porque la primaria y la secundaria van a tener que dejar de ser obligatorias si desaparece la enseñanza pública, porque mucha gente no va a poder pagar tanto dinero para meter a sus hijos en una escuela concertada o privada, y menos silos padres están en paro. Y, por otra parte, también está la realeza, porque todos pagamos la boda del Príncipe y a ninguno nos invitaron, también pagamos la caza de elefantes del Rey y a mí no me dejarían cazar a ninguno (cosa que tampoco quiero hacer porque me parece algo muy desagradable ir a cazar animales).

 7. Actualmente la sociedad española está muy mal. Aproximadamente hay cinco millones de parados en España y encima nos pagan menos, nos están quitando todos nuestros derechos.
  También están recortando en sanidad y educación. En sanidad las operaciones se están atrasando mucho, aunque sean operaciones muy importantes, y hay hospitales que tienen plantas vacías por falta de presupuesto.
  En educación están recortando un montón, y es una cosa que no deben recortar porque la educación pública es un derecho desde hace muchos años y hay gente que, si se privatizan escuelas e institutos, no la podrá pagar. Y los Reyes viven de nuestro dinero y ellos ni trabajan.

  • Ya han pasado y de sobra los cinco millones, ahora parece que van hacia los 6.000.000, ya que hay más de 5.600.000 de personas en paro…

 8. Hay que reconocerlo, el mundo está fatal.
  Cada vez hay más casos de políticos corruptos y de grandes propietarios de grandes bancos que se están forrando mientras nosotros estamos intentando aguantar la hipoteca y todo lo demás con el sueldo del trabajo.
  Como ha dicho mi compañero Alex Palau, nos están quitando los derechos que tantos años nos costó conseguir, eso es injusto, por eso le digo a todo el mundo que lea este comentario que no se quede ahí parado en casa durmiendo o chateando con los amigos sino que salga a la calle a manifestarse, cuantos más seamos, más impresión daremos y más cosas conseguiremos, por eso hay que luchar. Así que vamos, salgamos a la calle mientras no esté prohibido manifestarse por nuestros derecho y protestemos.

  • Estoy muy de acuerdo con lo que dices, cuando hay huelga no es para quedarse en casa sino para ir a manifestarse.

 9. Para mí no son normales las condiciones en que vivimos: Cataluña es la comunidad en que se pagan más impuestos. La otra cosa que no me parece normal es que la gente tenga que irse a Alemania para poder trabajar.

 10. La economía española está muy baja. Cada vez están subiendo más los impuestos y hay menos trabajo. Hay mucha gente que se está quedando sin casa y está viviendo en la calle, durmiendo debajo de los puentes…
  La gente cada vez se manifiesta más para reclamar sus derechos porque, aparte de que están subiendo los impuestos, quieren que paguemos por la sanidad, la educación y más cosas, pero quitan trabajo, para después darles el dinero a personas que no lo necesitan, como Rajoy y el Rey.

 11. A mí no me parece normal que en Cataluña paguemos más que en otros sitios de Europa.
  Y tampoco me parece bien que si hace 8 o 9 años venía gente de otro países para poder trabajar aquí y poder enviar dinero a su familia ahora nosotros estemos haciendo lo mismo marchándonos al extranjero para poder trabajar.
  Y hay gente que trabaja 17 h diarias y gana una miseria, pero luego vienen los politícos y se forran con nuestro dinero…
  ¡Qué vergüenza!

 12. Yo creo que lo que está pasando en la sociedad española (os lo voy a contar) no es nada normal:
  Hay más de 5.600.000 millones de parados y creo que dijeron que cada 21 segundos se queda en paro una persona más.
  Rajoy no mejora las cosas, las empeora. A los inmigrantes les ha quitado el médico (sólo ha dejado la pediatría, los embarazos y las urgencias), yo creo que lo que quiere es echarlos, pero si los echara, así, sin ninguna excusa, le caería la del pulpo, y así como lo está haciendo, no le dirán nada.
  ¿Por qué no recortan a la Iglesia católica? Sólo recortan en sanidad PÚBLICA, educación PÚBLICA…
  No hay razón para que el Rey se vaya de viaje (y no iba solo, más bien con mucha gente) y tengamos que pagarle el viaje, a él y a sus “ayudantes”, encima para cazar elefantes, y se rompe la cadera. Y mientras hay gente que necesita prótesis o alguna emergencia y tardan horas y días, al Rey se la pusieron ese mismo día, y se la reemplazaron nada más lo pidió.
  La sociedad lo que hace es bajar más y más, y lo que Rajoy parece que quiere es eliminar una clase, la media, y así sólo dejar dos, la pobre y la rica.

 13. ¿Crisis? ¿Sabéis por qué hay crisis? No es culpa de los ciudadanos, para nada. El gobierno organiza el dinero muy mal. No es normal que los políticos cobren las millonadas que cobran y que recorten por todos los lados. Si seguimos así, no se podrá acceder a la educación pública, porque no habrá, y cuando vayamos al médico, tendremos que pagar incluso para sentarnos en la sala de espera.
  Hay que reaccionar antes de que sea tarde, hay que salir a la calle y luchar por nuestros derechos.

 14. La verdad es que la crisis nos está afectando a todos. Seguramente escucharéis a vuestros padres cada vez más hablando de que les han recortado el sueldo o de que han subido impuestos… No es normal que bajen sueldos y suban impuestos, es un desequilibrio.
  ¿Por qué pagar tantos impuestos tanta gente si luego lo van a disfrutar más los políticos o la familia real en vez de nosotros?
  España va de mal en peor, y eso hay que pararlo, porque no puede seguir así o en el futuro ya nos vemos a todos nosotros, los jóvenes, en otro país buscando el trabajo que aquí, en España, no encontramos.

 15. Nos bajan los sueldos, ya no hay casi trabajo y quien lo tiene hace más horas, recortan muchas cosas y por eso hay manifestaciones.
  No sé por qué hay crisis si hace unos cuantos años estábamos lo que se puede decir bien, había más trabajo y no había tantos problemas.
  Ahora la gente se jubila con 65 o incluso 70 años, cuando seamos mayores, al final, si hay trabajo, nos jubilaremos con 85 o 90 años.

 16. La sociedad va muy mal. No sé por qué a la gente nos suben los impuestos. Lo que pasa en España es una cosa muy rara. ¿Tienes que pagar por quedarte un día en el hospital? Si quieres ir a la universidad, ¿tienes que pagar por la matrícula el doble de lo que valía? Me parece que no. En España casi toda la gente votó por el PP (Mariano Rajoy), él dijo que no subiría impuestos y ¿qué ha hecho? Subirlos. No me parece bien la situación por la que estamos pasando. Y los recortes… Bueno, que vamos muy mal.

 17. No nos vamos a engañar, si seguimos así, el país se hunde. Tanta crisis, tanta crisis y el Rey matando elefantes con NUESTROS impuestos. Yo, sinceramente, opino que o se hace algo al respecto o nosotros, los jóvenes, que somos el futuro del país, acabaremos viviendo debajo de un puente. Igual pensáis que soy pesimista… Pero no, yo soy realista.

  • Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo del Rey es realmente indignante, y más en estos momentos…

 18. Jo crec que a Espanya res ja no podrà tornar a ser com abans perquè ara hi ha més de 5.200.000 persones que no tenen treball i més del 80% té l’ajuda dels serveis socials, i jo crec que això no es podrà arreglar perquè aquest problema no només el té Espanya sinó molts altres països.

 19. Todos los políticos usan la excusa de la crisis para recortar en sanidad, educación, servicios publicos… y después también usan la excusa de los extranjeros, y ¿qué os digo yo? Que todos somos iguales, vengamos de donde vengamos, y ellos (o también podría decir nosotros, porque yo soy de otro país) ¡también tienen sus derechos! Igualdad para todos y no más mentiras a la sociedad española.

 20. Yo creo que el Estado lo está haciendo mal porque está recortando en sanidad y en la educación pública. Pienso que tendrían que recortar el sueldo de todos los políticos y diputados que están ganando un dineral. Si siguen así, España se irá a la ruina.

 21. Yo creo que si seguimos así, la crisis no se terminará, pero la culpa no es nuestra, sino de los políticos, pues ellos dicen que vamos a salir de la crisis pero lo único que hacen es recortar en sanidad, educación… Y aparte de eso, nosotros pagamos impuestos para que, por ejemplo, el Rey se vaya a cazar elefantes y luego con un simple perdón lo solucione. Si España continúa así, cada vez será más pobre.

 22. Yo creo que no es normal que tanta gente esté parada, y si seguimos así España nunca va a salir adelante.

 23. No es por ser pesimista, pero es difícil pensar que España va a salir de la crisis, cada día hay más parados, gente como dice en la viñeta de arriba que van a buscar trabajo y que les hacen un contrato de 5 días, y luego los echan.
  Millones de personas están en el paro y llevan años buscando trabajo. Si el Gobierno no tirase tanto dinero, sí que se podría solucionar la crisis. Encuentro una chorrada, por ejemplo, que los presidentes del Gobierno se gasten el dinero en viajar en aviones de lujo, que se gasten menos dinero (porque el dinero es nuestro) y con lo que se ahorre podrían solucionar algo.
  A veces pienso que si nosotros somos el futuro y no solucionan la crisis, ¿para qué machacarse a estudiar y en conseguir títulos si no vamos a encontrar luego nada?

 24. Si seguimos así, creo que la crisis se alargará mucho: hay que hacer algo. Y el rey, en vez de dar ejemplo, se va a cazar elefantes, ¡qué poca vergüenza! Y en cuanto a los políticos, en vez de intentar arreglar algo, se acusan los unos a los otros, o por dejar muy mal el país o por haberlo empeorado. Tienen que dejar de acusarse y empezar a hacer algo. Y en cuanto a nosotros, tenemos que manifestarnos, si no, no conseguiremos nada y seguiremos así mucho mucho tiempo más.

 25. No tiene mucha lógica lo que están haciendo los políticos, recortando lo más importante, la sanidad y la educación: tendrían que recortar sus sueldos o el de los futbolistas.
  No es por ser pesimista, pero es muy difícil que España salga de esta crisis tan grande ya que el número de parados cada vez está creciendo más y más.
  Los jóvenes somos el futuro de este país, pero cada vez están poniendo más cara la educación y están subiendo mucho la sanidad.
  Estoy con otros de mis compañeros en que ¿para qué estudiar si el día de mañana no habrá trabajo?

 26. Al leer esto, te das cuenta de que la situación cada vez es más difícil. Es muy complicado intentar que no se hunda el país cuando los que deberían gobernar y ayudar se dedican a estafar. Yo, personalmente, creo que deberíamos hacer algo al respecto, ya que si nosotros no actuamos cuanto antes, el país, nosotros, el futuro… acabaremos muy mal. Debemos abrir los ojos para parar esto, antes de que la crisis se haga más grande y sea imposible vivir.

 27. Esta situación en la que estamos ya es insostenible. Cada día en España el número de parados aumenta, y los impuestos suben. Las condiciones de vida empeoran, pero aun así, los altos cargos, siguen cobrando millones de euros al mes, para luego no solucionar nada. Si estos sueldos se rebajaran de una manera razonable, no estaríamos en la famosa “crisis”, ya que ese es el nombre que le han querido dar para excusar muchas cosas.
  Más de una vez al mes se hacen manifestaciones contra los recortes, especialmente en la educación pública y en sanidad. Cualquiera que lo lea que no conozca la situación diría que estamos locos. Y es así, a quién se le ocurre, recortar en esas dos cosas tan básicas para vivir. Es el mundo al revés, ciudadanos enfermos que no pueden acceder a medicamentos por su coste, y futbolistas, políticos, y altos cargos viviendo en el lujo y cobrando una xageración de dinero. Si seguimos así, es evidente que este país se hundirá por completo. Yo creo que está en nuestras manos remediarlo: si seguimos luchando, quizás consigamos algo, pero de todas formas, si ELLOS no reaccionan, el futuro de España será realmente malo.

 28. Lo que le está pasando en el país es terrible, porque lo único que hacen los políticos y los banqueros es robar y decir que saldremos de la crisis. Pero, en realidad, lo que hacen es recortar en sanidad y en educación, y además hay mucha gente en paro y en la calle y ellos no hacen nada. Lo que pasará es que no saldremos de la crisis y el país empeorará más de lo que ya lo han empeorado.

 29. Yo creo, veo, que el país cada vez está peor. Pero lo que no consigo entender es por qué los del Gobierno se dan la razón a ellos mismos de que nos sacarán de la crisis y después ni los unos ni los otros lo hacen, lo único que hacen es empeorarlo recortando sanidad, educación… Eso es lo que yo no veo lógico pero también creo que a casi ningún ciudadano le parece bien lo que está haciendo el Gobierno, es decir, los recortes… pero después muchos no se manifiestan por lo que quieren, no sé si por miedo a los políticos o qué, no lo sé. Lo único que sé es que casi nadie está a favor de lo que está haciendo el Gobierno, pero tampoco se hace nada para intentar cambiarlo. Está claro que algunos sí que lo hacen, pero hay muchos otros que no. Así, yo creo que tenemos todos que intentar cambiarlo de un modo u otro.

 30. El paro no para de subir y España se hunde.
  Mi opinión respecto a todo esto que está pasando es que no tiene nombre, políticos que llevan años diciendo que saldremos juntos de la crisis y todavía estamos en ella.
  Nos recortan en sanidad y en educación y el dinero que nos recortan ¿dónde va? ¿Para que el rey se vaya a matar elefantes? Es realmente vergonzoso, y encima matando a unos pobres animales que están en peligro de extinción, me pregunto, ¿a él le gustaría que lo mataran? Dudo que le gustara, pero si no le gusta, que tampoco lo haga, porque es nuestro dinero, y eso lo más fuerte de todo: que mientras España está en los peores momentos, él coge y se va de cacería, es penoso.
  Hacemos algo o vamos a acabar viviendo debajo de un puente, y por desgracia ya hay gente que lo hace.

 31. A ver, lo que está pasando ya lo sabemos, todos estamos en crisis, y cada día hay más personas en paro. No paran de subir los recibos, y están recortando dinero para la sanidad, la educación…
  Y lo que nos preguntamos todos es por qué suben los recibos y recortan la sanidad, la educación… Es porque los políticos están cobrando una barbaridad de dinero al mes, y se van de vacaciones, se compran casas…
  Y después están como Urdangarin, que ha robado un montón de dinero y no han hecho nada.

 32. Yo creo que todo lo que dicen mis compañeros es verdad. Cuando vamos a un restaurante pone en pequeñito, que no se va casi nada, IVA no incluido.
  Y lo que hacen los políticos es vergonzoso. Todos se llevan un pastón y a nuestros padres no les pagan tanto, y nos tenemos que aguantar. Pero ellos se aprovechan.

 33. Los políticos siempre dicen que van a sacar este país de la crisis pero son todo mentiras. No hacen nada para cambiar nuestra situación. En vez de eso, nos recortan en sanidad y educación. Nos están quitando nuestros derechos. Ellos ya están bien con lo que tienen y lo que hacen siempre les beneficia. No les importa que más de media España esté en el paro. Gente que hasta tiene dos carreras está en el paro o trabajando de algo que está muy por debajo de sus capacidades y con un sueldo mínimo. Los políticos desde hace mucho tiempo dicen que vamos a salir de la crisis pero yo no veo que haya cambiado nada desde entonces. Más bien la situación ha empeorado aún más. Después se gastan el dinero en cosas absurdas o que les benefician directamente a ellos. Y resulta que al Rey no se le ocurre otra cosa que irse a cazar elefantes con nuestro dinero, cuando lo necesitamos para cosas más importantes. Si esto sigue así, el futuro de España será negro. Tenemos que hacer algo si no queremos acabar todos en la calle. Si seguimos luchando duro y manifestándonos tal vez llegue el día que consigamos que nos hagan caso y así lograr que España haga un gran cambio a mejor.

 34. Me parece vergonzoso lo que están haciendo de hacer recortes en lo más importante: educación y sanidad. Lo que tendrían que hacer sería quitar cosas como la realeza, que nos gastamos cientos de miles de euros para mantener una familia que, particularmente, me parece a mí, que se podrían ganar la vida y no estar viviendo tan bien a costa de nosotros.

 35. Simplemente España se va hundiendo por segundos, hay gente que prefiere ignorarlo y otra que a veces le da demasiada importancia.
  Los políticos yo creo que ya se ríen de nuestra situación. Ellos no están sufriendo esta crisis ya que cobran el doble o el triple más que nosotros… Sinceramente, me parece una vergüenza en lo que se está convirtiendo este país porque si recortaran el sueldo a los que de verdad se merecen que se lo recorten, no habría tanta pobreza como hay ni tanta gente en paro, y si a todos les recortaran el sueldo, podría haber más negocios y, a lo mejor, más trabajo para la gente. Pero ya hay mucha gente luchando por eso, yo creo que aun así no conseguiremos nada…

 36. A ver: yo creo una cosa, por qué se quejan los del Gobierno si son a los que más les pagan, no lo entiendo. En España hay crisis por ese tipo de cosas, hay que invertir más dinero en cosas útiles como en carreteras,casas,hospitales…
  A parte también la crisis nos afecta a todos, antes podíamos hacer más cosas ahora no podemos hacer casi nada, también afectan los recortes que nos lo digan a nosotros.Creo que tendrían que hacer algo para que España cambiase para ser un país sin crisis, sin recortes, resumiendo un país normal.

 37. Hoy en día el mundo está fatal. No es normal todo lo que está pasando. Casi todo el mundo está en paro, y tampoco es normal que la gente no tenga trabajo aquí, en España, y se tenga que ir a otro país para buscarse la vida y para buscar trabajo.
  Con todo lo que está pasando, encima hay recortes, ¿pero será posible?, todas las cosas que necesitamos las estamos perdiendo y hay que recuperarlas.
  Tenemos que luchar para todos, pero ya.

 38. No nos vamos a engañar. España está en una situación muy difícil. Tanta crisis provocada por los ricos (pagamos justos por pecadores), tantos recortes en lo más básico e importante (sanidad, educación…). El número de parados sube cada día. Ya llevamos más 5.000.000 y sigue subiendo… y el Rey cazando elefantes… ¿esto es normal?
  Es muy difícil que España salga de esta crisis porque la gente rica (que de hecho son quienes nos han metido en esta crisis), no quiere colaborar en nada, pero no es del todo imposible…

 39. Muchos de los comentarios que he leído tienen gran parte de razón. Casi todos tenemos la misma idea de lo que está ocurriendo y de la injusticia que conlleva. Nada es justo pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿de qué sirven las manifestaciones si nadie te hace caso? No voy a dar mi opinión sobre este tema porque ya me aburre. No podemos hacer nada para parar todo lo que está ocurriendo. Es así.

 40. Yo pienso que en este país tiene más derechos los ricos que los pobres. No nos deberían recortar en la sanidad ni en los estudios, deberían recortar el sueldo a la realeza. España, segundo a segundo, se hunde porque los que pagamos esta crisis somos los ciudadanos más humildes. Yo pienso que no sirven de nada las manifestaciones como bien dicen algunos de mis compañeros, no nos hacen caso.

 41. Creo que lo que está pasando en la sociedad no es normal. Además, los sueldos son cada vez más bajos y cada vez tenemos que pagar más. Lo mismo pasa con la sanidad y la educación, quieren que paguemos y que no financie el Estado esos servicios, y bien, entonces ¿por qué seguimos pagando los impuestos? Pero si le preguntas eso al señor Rajoy, por ejemplo, no dirá nada y se hará el tonto. Porque no es normal que rescaten a los bancos económicamente mientras muchas personas están en la calle.
  No viene mucho al caso, pero tampoco es normal que el Rey se gastara no sé cuántos miles de euros en matar a un par de elefantes por diversión, porque ese dinero, su sueldo, nosotros lo pagamos con los impuestos.

 42. La crisis nos está afectando a todos, no entiendo por qué los gobiernos son tan pero que tan corruptos y se roban todo lo que la gente paga, no lo entiendo, y tiene mucha razón el argumento.

 43. Actualmente, la sociedad española está muy mal. Aproximadamente hay cinco millones de parados en España y encima nos pagan menos, nos están quitando todos nuestros derechos.
  También están recortando en sanidad y educación. En sanidad, las operaciones se están atrasando mucho, aunque sean operaciones muy importantes, y hay hospitales que tienen plantas vacías por falta de presupuesto. Y por eso están empeorando mucho las cosas. Espero que mejoren.

 44. No sólo España está en esta situación, hay más países que siguen con la crisis desde hace mucho. Sabemos que España está muy mal, pero hay otros países que están peor. Y a saber quién montó esta crisis… Hay mucha gente que dice que es por el Presidente, tal vez sí en algunas cosas o tal vez no…
  Esperemos que se acabe la crisis en todos los sitios donde haya.

 45. Todo el mundo está preocupado por una cosa: la política.
  La política tiene que estar bien armada, si no, los políticos de hoy, ni hablar…
  España, Rusia, Marruecos, Libia… etc., están en un grave peligro por la política. En estos países hay pobres, ricos, incluso gente tirada en la calle, sin casa.
  Los políticos de hoy no piensan en la gente del país sino en la pasta, en el dinero.

 46. Yo creo que el problema de hoy en día son algunos políticos que no piensan en la gente del país, sino en el dinero, en embolsárselo y en no tener en cuenta la política.

 47. ¡Estoy harta de la crisis! Y todos sabemos por culpa de quién hay crisis. Y yo pienso: y todo el dinero que se fabrica, ¿dónde va? Estoy harta de tener que reducir el presupuesto para la ropa, para Navidad, para Reyes… Y que encima el Rey se vaya a cazar elefantes a la otra punta del mundo me parece ¡indignante! Porque eso le ha costado millones, y NO es justo que se gaste el dinero en cazar en vez de dedicarlo a la sanidad o a la educación, que es donde hace falta. v.v’

 48. Yo creo que España está muy mal con la crisis que hay en estos momentos .
  Hay mucha gente en paro y encima ahora quieren recortar 7.000 millones de euros en sanidad y 3.000 millones de euros en educación.
  Ya no sé ni para qué salimos a la calle a manifestarnos: no nos hacen caso. Son unos impresentables.

 49. En España hay una crisis muy grande porque falta dinero, y a montones. No me gusta nada lo que están haciendo los políticos con España; por ejemplo, han despedido a mucha gente y encima bajan los sueldos a los que aún conservan su trabajo. Tendrían que aprovechar más el dinero para hacer cosas de importancia (carreteras, ayuntamientos…).

 50. El problema en España es que los ricos (políticos…) le quitan el dinero a la gente que trabaja y se esfuerza por tener un día a día mejor. Cada vez hay más impuestos y cosas que pagar. Los políticos roban ese dinero y sólo lo utilizan para su propio bien, en vez de ayudar a la gente a la que se lo han quitado, que de verdad lo necesita. Y no debería gastarse en lujos que al país le cuestan cada vez más.

 51. Para empezar, yo creo que España es una vergüenza de país. Nos están recortando muchos servicios, pagos, más impuestos, medicina, enseñanza… Los políticos se ríen de nosotros, ellos se compran casas destrozando parques y bosques naturales, blanquean dinero para quedárselo ellos, no tienen suficiente con lo que ganan que encima nos lo tienen que quitar. Este país se está haciendo cada vez peor y como sigamos así vamos a terminar en la ruina.

 52. Ahora las familias no deberían gastarse tanto en sus nietos, porque ahora están las cosas muy mal, y como sigamos así, acabaremos muy mal los ciudadanos con los políticos.

 53. La sociedad española ya no es lo que era antes de la crisis. No nos vamos a engañar. España está en una situación muy difícil. ¡Tanta crisis provocada por los ricos…! Hay que reaccionar antes de que sea tarde, hay que salir a la calle y luchar por nuestros derechos.

 54. El problema es que los políticos son muy ladrones, le roban el dinero a la gente que trabaja, que se saca el sueldo trabajando. Aparte de esto, recortan el dinero a los colegios y por eso los alumnos perdemos tantes horas de clase, por culpa de los políticos, y por eso muchos profesores y muchos trabajadores protestan.

 55. España se está hundiendo con esto de la crisis, todo lo que está pasando es realmente horroroso. Cada vez que llega la hora de la cena mis padres están hablando del dinero que les deben, a la vez que escucho las noticias. Cada día sale algo que pone a España de mal en peor. Ahora todos los profesores nos dicen que hay que estudiar mucho porque, si no, nunca podremos tener un trabajo bien pagado, y la verdad es que esta afirmación a algunos les parece una frase como otra cualquiera, pero yo me lo estoy tomando muy en serio porque con todo lo que está pasando esto podría ir a más. ¡Hay que parar esto como sea, hay que manifestarse!

 56. Me parece muy mal que los ricos sean más importantes en la sociedad que nosotros. Todos tenemos el mismo derecho de opinar. Yo creo que el dinero está mal repartido. Unos son muy ricos y otros muy pobres, y los que se mantienen (nosotros), dentro de poco, si esto no cambia, seremos de la última clase de los pobres.

Respon a Laura Ruiz Rodríguez Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *